Đà Nẵng
HĐND THÀNH PHỐ
TÀI LIỆU KỲ HỌP
Số hiệu văn bản
Từ khóa
 
184 dòng. Trang 1/7
STT Trích yếu nội dung Số ký hiệu Ngày ban hành File đính kèm
1
Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 22/11/2022 về tổng hợp và đánh giá kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 07, HĐND thành phố khóa X và theo quy định tại Quy chế 01/QCPH ngày 20/7/2022 về phối hợp tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
350/BC-UBND
2
Báo cáo số 342/BC-UBND ngày 15/11/2022 về tình hình thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022
342/BC-UBND
3
Báo cáo số 365/BC-UBND ngày 29/11/2022 về kết quả thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 14/07/2022 của HĐND thành phố về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 trình tại kỳ họp cuối năm 2022.
365/BC-UBND
4
Báo cáo số 341/BC-UBND ngày 15/11/2022 về thu hút đầu tư theo hình thức PPP và việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh xã hội hoá
341/BC-UBND
5
Báo cáo số 340/BC-UBND ngày 15/11/2022 về kết quả 03 năm triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030”
340/BC-UBND
6
Báo cáo số 339/BC-UBND ngày 14/11/2022 về tình hình, kết quả thực hiện việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C theo Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 25/6/2021 của HĐND thành phố Đà Nẵng
339/BC-UBND
7
Công văn số 6232/UBND-SKHĐT ngày 15/11/2022 về việc báo cáo đối với các dự án có thời gian bố trí vốn quá thời gian quy định theo Luật Đầu tư công
6232/TTr-UBND
8
Tờ trình số 203/TTr-UBND ngày 01/12/2022 của UBND thành phố về việc triển khai Kết luận số 341-KL/TU ngày 04/11/2022 của Thành ủy Đà Nẵng.n
203/TTr-UBND
9
Tờ trình 204/TTr-UBND ngày 01/12/2022 và quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2022 và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia giữa ngân sách các cấp của chính quyền thành phố Đà Nẵng
204/TTr-UBND
10
Tờ trình 205/TTr-UBND ngày 01/12/2022 và dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
205/TTr-UBND
11
Tờ trình 206/TTr-UBND ngày 01/12/2022 và Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
206/TTr-UBND
12
Tờ trình 209/TTr-UBND ngày 03/12/2022 của UBND thành phố và Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (thay thế Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng)
209/TTr-UBND
13
Tờ trình số 176/TTr-UBND ngày 11/11/2022 của UBND thành phố về cấp bổ sung nguồn vốn ủy thác cho Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố từ nguồn ngân sách thành phố.
176/TTr-UBND
14
Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 14/11/2022 về dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND thành phố quy định về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng
180/TTr-UBND
15
Tờ trình số 200/TTr-UBND ngày 30/11/2022 và dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
200/TTr-UBND
16
Tờ trình số 199/TTr-UBND ngày 30/11/2022 và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
199/TTr-UBND
17
Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 14/11/2022 về việc đề nghị ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
179/TTr-UBND
18
Tờ trình 207/TTr-UBND ngày 24/11/2022 của UBND thành phố và Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
207/TTr-UBND
19
Báo cáo số 378/BC-UBND ngày 06/12/2022 về các dự án đầu tư thực hiện theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục thiệt hại do mưa, bão năm 2022 gây ra trên
378/BC-UBND
20
Báo cáo số 5528/UBND-SNN ngày 10/10/2022 của UBND thành phố về việc báo cáo thực hiện nhiệm vụ cắm mốc quy hoạch 3 loại rừng
5528/UBND-SNN
21
Tờ trình số 215/TTr-UBND ngày 06/12/2022 của UBND thành phố và Dự thảo Nghị Quyết của HĐND thành phố về quy chế quản lý kiến trúc thành phố Đà Nẵng.
215/TTr-UBND
22
Tờ trình số 214/TTr-UBND ngày 06/12/2022 của UBND thành phố và Dự thảo Nghị Quyết của HĐND thành phố về việc thông qua nội dung điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030
214/TTr-UBND
23
Tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 11/11/2022 về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức chi tiền thưởng đối với các chuyên đề, giải thưởng đặc thù của thành phố (kèm theo dự thảo Nghị quyết)
174/TTr-UBND
24
Tờ trình số 192/TTr-UBND ngày 21/11/2022 về việc thông qua Đề án Đặt tên đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022
192/TTr-UBND
25
Tờ trình 201/TTr-UBND ngày 30/11/2022 của UBND thành phố và Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND thành phố về việc thông qua mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
201/TTr-UBND
26
Tờ trình 202/TTr-UBND ngày 30/11/2022 Dự thảo Nghị quyết của HĐND Quy định về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
202/TTr-UBND
27
Tờ trình số 196/TTr-UBND ngày 28/11/2022 của UBND thành phố và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về việc quy định mức chi đặc thù trong công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
196/TTr-UBND
28
Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 12/11/202 của UBND thành phố về việc hỗ trợ chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
178/TTr-UBND
29
Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 29/11/2022 của UBND thành phố về việc hỗ trợ một số chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2021 sau kiến nghị của Đoàn Kiểm toán nhà nước.
197/TTr-UBND
30
Báo cáo số 356/BC-UBND ngày 25/11/2022 của UBND thành phố về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/10/2022)
356/BC-UBND
 
184 dòng. Trang 1/7