Đà Nẵng
Thông báo Nội dung phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2022 của Thường trực HĐND thành phố
In bài

Ngày 25 tháng 5 năm 2022, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2022 của Thường trực HĐND thành phố. Tham dự cuộc họp có đồng chí Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; đồng chí Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Cao Thị Huyền Trân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các Ban của HĐND thành phố; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, Văn phòng UBND thành phố; lãnh đạo Sở Xây dựng. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Thường trực HĐND thành phố thống nhất kết luận như sau:

Thường trực HĐND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của UBND thành phố trong công tác điều hành, chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ban ngành, cơ quan đơn vị trong thời gian 5 tháng đầu năm đã đạt được một số kết quả khả quan trên lĩnh vực kinh tế, thu ngân sách, sản xuất kinh doanh, du lịch dịch vụ dần khởi sắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo. Từ nay đến kỳ họp giữa năm 2022 HĐND thành phố thời gian không còn nhiều, đề nghị UBND thành phố tiếp tục rà soát, chỉ đạo triển khai có hiệu quả nội dung chương trình, kế hoạch đã đề ra với các nhiệm vụ và chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể của Nghị quyết HĐND thành phố đã ban hành. UBMTTQVN thành phố đã phối hợp tốt trong công tác hỗ trợ tiếp nhận, phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố. Trong thời gian đến, đề nghị UBND thành phố tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Trên cơ sở Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND thành phố đã kịp thời chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 359/QĐ-TTg tại Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 10/6/2021; đồng thời cũng đã chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo kế hoạch. Đến nay, theo báo cáo số 96/BC-UBND ngày 13/4/2022 của UBND thành phố đã đạt được nhiều kết quả cụ thể (hoàn thành 7/19 nhiệm vụ; đang triển khai thực hiện 12/19 nhiệm vụ) góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị cũng như thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố; Hoạt động quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, công tác lập, phê duyệt quy hoạch đã đi vào nề nếp và khắc phục được các tồn tại trước đây. Tuy nhiên, việc triển khai đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung vẫn còn chậm, chưa thật sự theo kịp nhu cầu phát triển đô thị trên địa bàn thành phố. Để đảm bảo việc triển khai thực hiện Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ đạt hiệu quả, đúng tiến độ, đề nghị UBND thành phố:

1. Tập trung đẩy nhanh việc triển khai các hạng mục còn lại của đồ án quy hoạch chung; tổng hợp kết quả, báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp HĐND thành phố giữa năm 2022.

2. Tiếp tục thực hiện việc công bố công khai quy hoạch, thông tin đến người dân, doanh nghiệp những thay đổi, điều chỉnh của Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ so với hiện trạng (kể cả các dự án đã được phê duyệt nhưng không còn phù hợp với Quyết định số 359/QĐ-TTg) để người dân, doanh nghiệp nắm bắt rõ được khu vực đô thị, tính chất đô thị nhằm thuận lợi trong việc xúc tiến đầu tư, phát triển thành phố đảm bảo quy định và quyền lợi ích có liên quan.

3. Đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian lập quy hoạch phân khu đô thị. Trong đó cần lưu ý tính đồng bộ trong tổ chức không gian thiết kế đô thị và tính chất các phân khu, tính kết nối giữa các phân khu. Phấn đấu hoàn thành phê duyệt quy hoạch phân khu trong năm 2022.

4. Rà soát điều chỉnh tên gọi các quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch các phân khu đã duyệt cho phù hợp quy định (khoản 1 Điều 2 và Điều 3 Quyết định 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Luật Quy hoạch đô thị).

5. Đẩy nhanh việc lập và phê duyệt chương trình, kế hoạch, khu vực phát triển đô thị; quy chế quản lý kiến trúc; quy hoạch nông thôn, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2022.

6. Khẩn trương rà soát các dự án quy hoạch treo, dự án chậm triển khai, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ theo quy định để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người dân về quyền lợi đất đai, xây dựng…; báo cáo tại phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2022.

7. Rà soát báo cáo Thường trực HĐND về dự kiến các điểm nhấn đô thị theo đồ án quy hoạch chung, thể hiện cụ thể trong đồ án quy hoạch phân khu đô thị; báo cáo kế hoạch, tiến độ triển khai các dự án ưu tiên, trong đó cần làm rõ kế hoạch tái thiết đô thị khu vực trung tâm (khu vực Hải Châu, Thanh Khê); các dự án kỹ thuật hạ tầng đầu mối (Cảng Liên Chiểu, di dời Ga đường sắt, nâng cấp cảng hàng không quốc tế...)

8. Khẩn trương rà soát điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị; lập khu vực phát triển đô thị, kế hoạch phát triển đô thị; Mô hình hoá quy hoạch; Tổ chức lập và ban hành Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Đà Nẵng; Nghiên cứu hình thành Trung tâm thông tin quy hoạch thành phố

9. Ngoài ra, đối với các đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng: Đề nghị thực hiện theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 11/3/2022 của HĐND thành phố, trong đó tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Đô thị tại Báo cáo số 33/BC-HĐND ngày 10/3/2022 (làm rõ về mật độ xây dựng gộp, mật độ xây dựng thuần của các khu vực lập quy hoạch, ranh giới, dân số thường trú… của các khu chức năng); báo cáo số liệu cụ thể cho Thường trực HĐND thành phố theo dõi, giám sát.   

10. Hoàn chỉnh lại báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trình HĐND thành phố tại Kỳ họp HĐND thành phố giữa năm 2022 theo quy định.

II. VỀ NỘI DUNG KỲ HỌP HĐND THÀNH PHỐ GIỮA NĂM 2022

Thống nhất theo đề nghị của về các nội dung trình tại Kỳ họp HĐND thành phố giữa năm 2022 và nội dung phát biểu tại phiên họp theo đó

1. Về thời gian: Kỳ họp dự kiến tiến hành trong 03 ngày, vào các ngày 12, 13 và 14 tháng 7 năm 2022, tại Hội trường HĐND thành phố, số 42 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng.

2. Về tài liệu UBND thành phố trình Kỳ họp:

2.1. Thường trực HĐND thành phố thống nhất các ý kiến đề xuất tại cuộc họp và Công văn số 2825/UBND-TH ngày 24/5/2022 của UBND thành phố liên quan đến danh mục tài liệu trình Kỳ họp, cụ thể như sau:

a) Bổ sung trình 02 nội dung:

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Báo cáo HĐND thành phố về việc điều chỉnh biên chế công chức của một số cơ quan, tổ chức hành chính so với Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 26/02/2022 của HĐND thành phố.

b) Không trình 07 nội dung :

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định về chế độ bồi dưỡng đối với nhân sự quản lý và kiêm nhiệm hoạt động tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng phường, xã.

- Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố quy định chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Phương án xử lý số tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021.

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về phí sử dụng lề đường, bến bãi, khoảng không mặt đất cho hoạt động quảng cáo.

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp hoạt động trong các Khu công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

c) Tách nội dung “Dự thảo Nghị quyết HĐND thành phố thay thế các Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND và Nghị quyết số 153/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về quy định mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội phường, xã, dưới phường, xã và mức khoán kinh phí hoạt động tổ dân phố, thôn; quy định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thành 02 nội dung:

- Nội dung 1: Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội ở phường, xã, dưới phường, xã và mức khoán kinh phí hoạt động tổ dân phố, thôn (thay thế Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 và Nghị quyết số 155/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố).

- Nội dung 2: Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 153/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố Đà Nẵng về Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

d) Điều chỉnh tên gọi từ “Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố quy định chế độ hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt thành tích cao tại các cuộc thi, liên hoan quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn hóa”, thành “Nghị quyết về quy định chế độ hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đạt danh hiệu/thành tích cao tại các giải thưởng, cuộc thi, liên hoan quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật”

2.2. Đồng thời, đề nghị UBND thành phố nghiên cứu trình bổ sung các nội dung sau:

- Đề án quản lý đất công

- Chia tách thành lập tổ dân phố Ngũ hành sơn, tách thôn Hòa Tiến – Hòa Khương

- Thanh toán bảo hiểm y tế 20%

- Chính sách cho vay hộ có .....

3. Để chuẩn bị chu đáo nội dung, tài liệu trình Kỳ họp theo đúng quy định, Thường trực HĐND thành phố đề nghị:

+ Đề nghị UBND thành phố tiếp thu các ý kiến phát biểu của Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố, UBMTTQVN thành phố đối với các nội dung cụ thể trình tại Kỳ họp giữa năm. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị khẩn trương hoàn chỉnh, gửi tài liệu trình kỳ họp theo đúng thời hạn yêu cầu là ngày 30/6/2022 (Theo Điều 25 Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố đã thống nhất: UBND thành phố có trách nhiệm chuẩn bị nội dung các báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo các nghị quyết của kỳ họp, gửi cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp. Trong trường hợp không gửi tài liệu kỳ họp theo thời gian quy định, UBND thành phố có văn bản báo cáo Thường trực HĐND thành phố). Trong đó, đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, cần lồng ghép nội dung của các quận, phường để làm cơ sở HĐND giao nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cấp quận, phường.

+ Đề nghị UBMTTQVN thành phố phối hợp cùng Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND thành phố triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp theo luật định.

+ Đề nghị các Ban HĐND thành phố tiếp tục tăng cường giám sát, đồng hành cùng các cơ quan có trách nhiệm dự thảo hồ sơ xây dựng nghị quyết trình tại kỳ họp để đảm bảo về mặt tiến độ và chất lượng; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm tra đối với các nội dung do UBND thành phố và các cơ quan liên quan trình kỳ họp; kịp thời báo cáo Thường trực HĐND thành phố về kết quả thẩm tra cũng như các vấn đề vướng mắc, phát sinh trước kỳ họp.

+ Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố tập trung rà soát, đề xuất phương án thành phần mời tham dự kỳ họp, phối hợp chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, nội dung, tài liệu..kế hoạch tiến độ và phân công phục vụ kỳ họp để chuẩn bị chu đáo nội dung, đảm bảo toàn bộ chương trình kỳ họp như dự kiến.

III. VỀ CÁC NỘI DUNG QUA GIÁM SÁT CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ CÁC BAN HĐND THÀNH PHỐ

 

1. Tình hình xây dựng phương án sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021 phù hợp với tình hình vượt thu ngân sách quận, huyện.

Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, báo cáo Thường trực HĐND thành phố xem xét, cho ý kiến đối với phương án sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương năm 2021, đảm bảo thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy tại Thông báo số 291-KL/TU ngày 23/4/2022.

2. Việc thực hiện sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất 2020-2024

Tại phiên họp thường kỳ tháng 02/2022, UBND thành phố báo cáo đã chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường tổng hợp, báo cáo, đề xuất liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024, dự kiến trình HĐND thành phố trước ngày 01/5/2022, tuy nhiên qua theo dõi đến nay đã trễ hạn nhưng UBND thành phố vẫn chưa báo cáo nội dung trên. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo khẩn trương rà soát, báo cáo Thường trực HĐND thành phố xem xét, cho ý kiến đối với việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 và báo cáo HĐND thành phố tại Kỳ họp gần nhất (nếu có).

3. Về tổ chức công tác đấu giá đất, danh mục đấu giá đất năm 2022

Qua giám sát, nhận thấy việc phê duyệt phương án đấu giá và giá đất giá khởi điểm là khá chậm. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo khẩn trương phê duyệt giá đất đấu giá khởi điểm đối với toàn bộ 17 khu đất lớn trong danh mục đấu giá đợt 1 2022 và 14 khu đất trong Danh mục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trong thời gian sớm nhất (lưu ý các khu đất lớn đã được các nhà đầu tư quan tâm và bám sát tiến độ thực hiện dự án theo thời gian đã cam kết). Tiến hành rà soát các điều kiện về kế hoạch sử dụng đất hằng năm, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch chi tiết 1/500, thủ tục thuê đất, gia hạn thời gian sử dụng đất… đối với các lô đất lớn đã được các nhà đầu tư quan tâm (như Dự án Không gian sáng tạo phường Hòa Xuân, Trung tâm phần mềm và công nghệ cao Viettel; Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng Bay). Đồng thời, khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo các khó khăn, vướng mắc khác liên quan đến các dự án, đề xuất các cấp xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, phấn đấu đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án trong thời gian sớm nhất.

4. Tình hình triển khai thực hiện một số dự án lớn về công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố như: Không gian sáng tạo phường Hòa Xuân, Trung tâm phần mềm và công nghệ cao Viettel; Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng Bay…

Đây là các lô đất lớn đã được các nhà đầu tư quan tâm, tuy nhiên việc triển khai thực hiện còn chậm, cho nên đề nghị UBND thành phố khẩn trương tiếp tục rà soát vướng mắc, tổng hợp báo cáo những vấn đề liên quan đến dự án để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

5. Việc triển khai các giải pháp cấp nước an toàn; việc đầu tư một số dự án cấp nước trọng điểm; trong đó chú trọng Dự án Nâng cấp Trạm bơm An Trạch, Tuyến ống nước thô từ An Trạch về Nhà máy nước Cầu Đỏ, vận hành Nhà máy nước Hòa Liên…

Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các ngành khẩn trương rà soát, có giải pháp đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trước mùa khô hạn sắp đến. Khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, thi công hoàn thành dự án cấp nước trọng điểm Nâng công suất trạm bơm phòng mặn An Trạch; sớm phối hợp với các Bộ ngành liên quan thống nhất phương án quản lý, khai thác đưa dự án Nhà máy nước Hòa Liên vào hoạt động trong tháng 6/2022.

6. Kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Rà soát, đề xuất điều chỉnh một số chính sách của thành phố phù hợp với tình hình thực tiễn (Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021, Nghị quyết số 292/2020/NQ-HĐND ngày 13/3/2020 của HĐND thành phố...); Kết quả thực hiện công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố đến thời điểm hiện nay. Những vấn đề khó khăn, vướng mắc).

- Đối với các chính sách HĐND thành phố đã ban hành không còn phù hợp với thực tế hiện nay như: Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021, Nghị quyết số 292/2020/NQ-HĐND ngày 13/3/2020 của HĐND thành phố được xem xét trình tại kỳ họp giữa năm 2022; đề nghị UBND thành phố tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các chính sách hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 để phù hợp với tình hình.

- Mặc dù hiện nay, số ca mắc COVID-19 và các ca điều trị tại cơ sở y tế có xu hướng giảm, tình hình dịch trong tầm kiểm soát của thành phố. Tuy nhiên, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị, địa phương không được lơ là, chủ quan và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Nhất là lưu ý công tác tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi cần đảm bảo an toàn, đúng tiến độ. Đối với việc tiêm mũi 3, trong thời gian tới chỉ đạo các địa phương cần có phương thức vận động người dân hiệu quả, trong đó tăng cường phương thức truyền thông để người dân hiểu lợi ích của việc tiêm phòng dịch COVID-19.

7. Tình hình quản lý, sử dụng biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc sở. Những vấn đề thuận lợi, khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo:

- Rà soát, có phương án sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp đảm bảo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nghiên cứu xây dựng tiêu chí làm cơ sở giao biên chế viên chức cho các đơn vị theo quy định; chỉ đạo các đơn vị rà soát nhu cầu để đăng ký thi tuyển công chức, viên chức, nhất là các trường hợp hợp đồng chuyên môn (không để tình trạng viên chức thì biệt phái làm việc của công chức tại các sở; người hợp đồng lao động thì làm việc của viên chức tại đơn vị sự nghiệp); đối với các đơn vị chưa có kế hoạch sử dụng hết số biên chế được giao thì cắt giảm phù hợp;

- Sớm xây dựng, ban hành Đề án sắp xếp, đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022-2025, đảm bảo giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021;

- Triển khai và thực hiện Công điện số 209/CĐ-TTg ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước;

- Thực hiện có hiệu quả lộ trình tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ. Đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa, nhất là trên các lĩnh vực Giáo dục, Y tế gắn với việc chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho các đơn vị ngoài Nhà nước, trong đó sớm nghiên cứu, ban hành giá dịch vụ công để làm cơ sở triển khai thực hiện;

- Tiếp tục liên hệ, kết nối với Trung ương và các Bộ chuyên môn để có những hướng dẫn liên quan cụ thể và bổ sung biên chế viên chức được kịp thời, đảm bảo cho việc vận hành hoạt động nghiệp vụ tại các đơn vị sự nghiệp này

Trên đây là thông báo về nội dung phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2022 của Thường trực HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và phối hợp triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận

- Thường trực Thành ủy (để b/c);

- Như thành phần tham dự;

- Các Tổ đại biểu HĐND TP;

- CVP, PCVP phụ trách;

- Website của HĐND TP;

- Lưu: VT, CTHĐ.

     TM. THƯỜNG TRỰC HĐND

    KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Cao Thị Huyền Trân