Đà Nẵng
Trang chủ  >  Tin hoạt động  >  Các chính sách mới ban hành
Sau ba ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và khách quan, Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp thường lệ) HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tại Kỳ họp này, HĐND thành phố xem xét, cho ý kiến đối với 145 tài liệu báo cáo, tờ trình do Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố và các cơ quan hữu quan trình tại Kỳ họp; đã thảo luận và thông qua 29 Nghị quyết trên các lĩnh vực với tỷ lệ thống nhất cao, nhất là đã kịp thời ban hành các chính sách an sinh xã hội phù hợp với thực tiễn của thành phố.