Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 5 năm 2017
Giám sát công tac đầu tư, quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 3 năm 2017
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 2 năm 2017
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 1 năm 2017
Giám sát về tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 11 năm 2016