Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 12 năm 2017
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 11 năm 2017
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 10 năm 2017
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 9 năm 2017
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 8 năm 2017
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 7 năm 2017 và Kỳ họp thứ 4 HDND thành phố
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 6 năm 2017