Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 11 năm 2021
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 10 năm 2021
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 9 năm 2021
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 8 năm 2021
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 7 năm 2021
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 6 năm 2021
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 5 năm 2021