Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 7 năm 2020
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 06 năm 2020
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 05 năm 2020
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 04 năm 2020
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 03 năm 2020
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 02 năm 2020
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 01 năm 2020