Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 8 năm 2021
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 7 năm 2021
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 6 năm 2021
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 5 năm 2021
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 4 năm 2021
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 3 năm 2021
Tổng hợp các hoạt động của Thường trực và các Ban HDND thành phố trong tháng 02 năm 2021