Thông báo số 69/TB-HĐND ngày 15/11/2017 về kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại Chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” trước Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021


30-11--0001

CÁC THÔNG BÁO KHÁC