Thông báo số 236/TB-HĐND ngày 08/01/2020 về nội dung phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2020 và phiên giải trình của Thường trực HĐND thành phố


11-11-2020

CÁC THÔNG BÁO KHÁC