Quyết định số 31/QĐ-HĐND ngày 05/5/2017 của HĐND thành phố về việc Ban hành Quy định về quy trình giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND thành phố Đà Nẵng khóa Ĩ, nhiệm kỳ 2016-2021


30-11--0001

CÁC THÔNG BÁO KHÁC