Kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại Phiên họp giải trình về kết quả giải quyết đơn, thư công dân và việc thực hiện chính sách xã hội hóa trên địa bàn thành phố


17-09-2019

DOWNLOAD     javascript:mctmp(0);       javascript:mctmp(0);

CÁC THÔNG BÁO KHÁC