Tổ chức bộ máy phòng Tổng hợp


DANH SÁCH CÁN BỘ CNV PHÒNG TỔNG HỢP


* PHÒNG TỔNG HỢP:

+Trưởng phòng: Ông Lê Văn Phước

+ Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thanh Dũng

+ Chuyên viên:  Nguyễn Thị Bé Minh

+ Chuyên viên: Bà Trần Mỹ Quyên

+ Chuyên viên: Bà Trương Thị Vân

+ Chuyên viên: Bà Nguyễn Thị Thảo

+ Chuyên viên: Bà Phạm Trần Minh Tuyến

+ Chuyên viên: Bà Lê Thị Thu Hà

+ Chuyên viên: Ông Hoàng Văn Phước