Tổ chức bộ máy phòng Hành chính Tổ chức Quản trị

DANH SÁCH CBCNV PHÒNG hÀNH CHÍNH TỔ CHỨC QUẢN TRỊ


* PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC - QUẢN TRỊ

+Trưởng phòng: Ông Lê Thanh Sơn

+ Phó Trưởng phòng: Ông Lâm Hớn  

+ Kế toán: Bà Phạm Thị Thu Hiền

+ Văn thư: Bà Phan Thị Hồng Hải

+ Chuyên viên: Ông Nguyễn Kim Thuận

+ Chuyên viên: Bà Đinh Thị Kim Liên

+ Chuyên viên: Ông Nguyễn Đình Tuấn

+ Chuyên viên: Ông Nguyễn Đức Dũng

+ Phục vụ: Bà Lê Thị Thanh Bình

+ Phục vụBà Nguyễn Thị Bích Lượm

+ Phục vụ: Bà Phan Thị Tuyết Nga

+ Phục vụ: Bà Ngô Thị Hằng

+ Bảo vệ: Ông Trần Minh Hùng

+ Lái xe: Ông Nguyễn Thế Phương

+ Lái xe: Ông Đặng Công Huy

+ Lái xe: Ông Trương Công Đức

+ Lái xe: Ông Lê Kim Thắng.