Tổ chức bộ máy phòng Dân nguyện

DANH SÁCH CBCNV PHÒNG DÂN NGUYỆN


* PHÒNG DÂN NGUYỆN

+ Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thế Tuân

+ Phó Trưởng phòng: Ông Lương Xuân Bá

+ Chuyên viên: Bà Hồ Thị Minh Hiếu

+ Chuyên viên: Ông Lưu Công Sỹ

+ Chuyên viên: Ông Nguyễn Hoàng Nam

+ Chuyên viên: Ông Lê Lãnh