CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2018 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT

Năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố

 

     Căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; thực hiện Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của HĐND thành phố về Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND thành phố; căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Ban HĐND, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố xây dựng Chương trình giám sát năm 2018, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:

     I. GIÁM SÁT THƯỜNG XUYÊN

     1. Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND thành phố khóa IX; trọng tâm là giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2018.

     2. Việc triển khai thực hiện các nội dung Thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng và phiên họp giải trình trong năm 2017 và 2018.

     3. Việc thực hiện các nội dung đã cam kết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại các Kỳ họp của HĐND thành phố trong năm 2017 và 2018.

     4. Tổ chức Chương trình “HĐND với cử tri” trước các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố trong năm 2018, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, nhất là các vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân.

     5. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; trong đó chú trọng giám sát đối với các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

     6. Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố và HĐND quận, huyện.

     7. Thực hiện việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định.

     8. Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố trong hoạt động giám sát tại địa phương; tham gia các hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

     II. GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ

     1. Triển khai thực hiện giám sát chuyên đề năm 2018 của HĐND thành phố về  “Hoạt động đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

     2. Thường trực HĐND thành phố giám sát chuyên đề năm 2018 về các nội dụng cụ thể sau:

     - Giám sát chuyên đề về “Các dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”; báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2018;

     - Giám sát chuyên đề về “Tình hình thực hiện công tác sử dụng, tinh giản biên chế và số người làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố quản lý”; báo cáo kết quả giám sát tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018.

     Trên đây là Chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng. Thường trực HĐND thành phố thông báo để các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND thành phố biết, tham gia, phối hợp thực hiện, đảm bảo hoàn thành nội dung Chương trình giám sát đã đề ra./.