KỲ HỌP THỨ 1

Thời gian: 16/6/2016

KỲ HỌP THỨ 2

Thời gian: 09/8/2016 - 11/8/2016

KỲ HỌP THỨ 3

Thời gian: 06/12/2016 - 08/12/2016

KỲ HỌP THỨ 4

Thời gian: 05/7/2017 - 07/7/2017

KỲ HỌP THỨ 5

Thời gian: 24/11/2017

KỲ HỌP THỨ 6

Thời gian: 05/12 - 07/12/2017