Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố

 Căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của HĐND thành phố về ban hành Chương trình giám sát năm 2017 của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; Thường trực HĐND thành phố xây dựng Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Hội đồng nhân dân và Thường trực HĐND thành phố, cụ thể như sau:

 

 

 

     I. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA HĐND THÀNH PHỐ

     1. Các kỳ họp HĐND thường lệ trong năm 2017

     a) Kỳ họp HĐND thường lệ giữa năm 2017:

     - Nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; cho ý kiến các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Ban HĐND, các ngành, cơ quan liên quan và một số nội dung quan trọng khác; 

     - Cơ quan chuẩn bị: Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố, các Ban HĐND, các cơ quan, đơn vị liên quan; các Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND và Văn phòng UBMTTQVN thành phố.

     b) Kỳ họp HĐND thường lệ cuối năm 2017:

     - Nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; cho ý kiến các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Ban HĐND, các ngành, cơ quan liên quan và một số nội dung quan trọng khác; 

      - Cơ quan chuẩn bị: Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố, các Ban HĐND, các cơ quan, đơn vị liên quan; các Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND, Văn phòng UBMTTQVN thành phố.

     2. Giám sát chuyên đề

     - Nội dung: Về “Công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”;

     - Cơ quan chuẩn bị: Thường trực HĐND chủ trì; Ban Đô thị phối hợp với các Ban HĐND thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan và Văn phòng HĐND thành phố;

     - Thời gian thực hiện: Trong 6 tháng đầu năm 2017. Cụ thể:

     + Triển khai công tác chuẩn bị (tháng 01/2017);

     + Tổng hợp báo cáo của các cơ quan chịu sự giám sát, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện (tháng 02-4/2017);

     + Xây dựng Báo cáo kết quả giám sát (tháng 5-6/2017);

     + Phục vụ Hội đồng nhân dân giám sát và ban hành Nghị quyết giám sát chuyên đề (tháng 7/2017). 

     II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

     1. Quý I

     - Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố, trong đó tập trung giám sát việc thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2017;

     - Triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề về “Công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” của HĐND thành phố khóa IX;

     - Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ với Thường trực HĐND các quận, huyện; các phiên họp thường kỳ tháng 1, 2 và 3 năm 2017 (kết hợp với các phiên họp giải trình các nội dung theo yêu cầu của Thường trực HĐND thành phố);

     - Tổ chức tiếp công dân hàng tháng (từ ngày 15-20), tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định.

     2. Quý II

     - Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố; việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố khóa IX;

     - Tiếp tục thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề về “Công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” của HĐND thành phố khóa IX;

     - Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ với Thường trực HĐND các quận, huyện; các phiên họp thường kỳ tháng 4, 5 và 6 năm 2017 (kết hợp với các phiên họp giải trình các nội dung theo yêu cầu của Thường trực HĐND thành phố);

     - Họp liên tịch thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2017 cuả HĐND thành phố khóa IX;

     - Phối hợp với Ban Công tác đại biểu tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND (tháng 5/2017);

     - Tổ chức tiếp công dân hàng tháng (từ ngày 15-20), tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định.

     3. Quý III

     - Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố; trong đó tập trung giám sát việc thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của HĐND thành phố khóa IX;

     - Giám sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, trong đó chú ý các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài;

     - Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ với Thường trực HĐND các quận, huyện; các phiên họp thường kỳ tháng 7, 8 và 9 năm 2017 (kết hợp với các phiên họp giải trình các nội dung theo yêu cầu của Thường trực HĐND thành phố);

     - Tổ chức Kỳ họp HĐND thường lệ giữa năm 2017;

     - Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND thường lệ giữa năm 2017 để báo cáo kết quả kỳ họp; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và tiếp thu, ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp chuyển UBND thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền;

     - Tổ chức tiếp công dân hàng tháng (từ ngày 15-20), tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định.

     4. Quý IV

     - Giám sát kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố; việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp giữa năm 2017 của HĐND thành phố khóa IX;

     - Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ với Thường trực HĐND các quận, huyện; các phiên họp thường kỳ tháng 10, 11 và 12 năm 2017 (kết hợp với các phiên họp giải trình các nội dung theo yêu cầu của Thường trực HĐND thành phố);  

     - Họp liên tịch thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2017 cuả HĐND thành phố khóa IX.

     - Tổ chức Kỳ họp HĐND thường lệ cuối năm 2017;

     - Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND thường lệ cuối năm 2017 để báo cáo kết quả của kỳ họp; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và tiếp thu, ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, tổng hợp và chuyển UBND thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền;

     - Tổ chức tiếp công dân hàng tháng (từ ngày 15-20), tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định;

     Trên đây là Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của HĐND và Thường trực HĐND thành phố; đề nghị UBND, UBMTTQVN thành phố, các Ban HĐND thành phố và các cơ quan liên quan chủ động triển khai thực hiện.

 

     Giao Văn phòng HĐND thành phố tham mưu, đề xuất và chuẩn bị chu đáo nội dung, tài liệu, các điều kiện vật chất để phục vụ các hoạt động của HĐND và Thường trực HĐND thành phố theo Chương trình công tác trên./.