Chương trình giám sát năm 2017 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố khóa IX

 Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Ban hành Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố xây dựng Chương trình giám sát năm 2017 như sau:

 

 

 

     I. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CHUNG

     1. Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố; ý kiến kết luận của Chủ tịch HĐND thành phố tại các kỳ họp của HĐND thành phố; ý kiến kết luận tại cuộc họp thường kỳ hằng tháng, phiên họp giải trình của Thường trực HĐND thành phố.

     2. Giám sát công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố.

     3. Giám sát việc tăng đầu tư cho văn hóa; công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn thành phố.

     4. Giám sát công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn thành phố; công tác nâng cao chất lượng dạy và học; việc thực hiện mục tiêu dạy học 2 buổi/ngày, nâng cao chất lượng dạy học buổi thứ 2 và dạy bơi ở bậc tiểu học.

     5. Giám sát việc rà soát, quy hoạch mạng lưới y tế trên địa bàn thành phố, công tác nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở y tế công lập, nhất là các trạm y tế phường; công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân.

     6. Giám sát công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

     7. Giám sát công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, hiệu quả công tác cai nghiện tại cộng đồng và quản lý các đối tượng sau cai.

     8. Giám sát công tác an sinh xã hội: việc triển khai Đề án giảm nghèo; công tác xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình chính sách và đồng bào dân tộc khó khăn; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội.

     9. Giám sát công tác đặt, đổi tên đường, công trình công cộng trong năm 2017.

     II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ

     Tổ chức giám sát chuyên đề về “hiệu quả công tác đào tạo nghề tại các cơ sở đào tạo nghề công lập trên địa bàn thành phố".

     III. HOẠT ĐỘNG THẨM TRA

     Tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp HĐND thành phố trong năm 2017 do Thường trực HĐND thành phố phân công có liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội.

     IV. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

     1. Tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của HĐND thành phố khóa IX trong năm 2017.

     2. Tham dự kỳ họp của HĐND các quận, huyện theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố.

     3. Kiểm tra thực tế theo ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri sau kỳ họp thứ 4, thứ 5 HĐND thành phố, khóa IX.

     4. Phối hợp với các ban của HĐND thành phố giám sát một số sở, ngành về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, quản lý giá cả; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, an sinh xã hội trước dịp Tết Nguyên đán 2017.

     5. Giám sát các nội dung công việc theo sự phân công của Thường trực HĐND thành phố tại các cuộc họp giao ban thường kỳ hằng tháng giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố và tại các cuộc họp giao ban định kỳ hằng tuần của Thường trực HĐND với lãnh đạo các Ban HĐND thành phố.

     7. Tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do Thường trực HĐND thành phố phân công tham dự hoặc do các cơ quan, đơn vị tổ chức mời.

     8. Tham gia đoàn giám sát chuyên đề “Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố” của HĐND thành phố; đoàn giám sát chuyên đề “Công tác xây dựng, bố trí, quản lý và sử dụng chung cư trên địa bàn thành phố” của Thường trực HĐND thành phố.

     9. Ngoài ra, tùy vào tình hình thực tế, Ban thực hiện các công việc khác khi cần thiết.

     V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     1. Trên cơ sở chương trình giám sát, Ban Văn hóa - Xã hội xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể về thời gian, địa điểm, nội dung làm việc gửi đến thành viên Ban và các cơ quan, đơn vị, địa phương được giám sát biết.

     2. Ban Văn hóa - Xã hội có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Ban của HĐND thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm triển khai hoạt động giám sát có hiệu quả.

     3. Đề nghị thành viên Ban Văn hóa - Xã hội sắp xếp công việc phù hợp, bố trí thời gian tham dự đầy đủ các hoạt động giám sát của Ban.

     4. Văn phòng HĐND thành phố có trách nhiệm tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được Ban phê duyệt.

 

     Trên đây là Chương trình giám sát năm 2017 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố. Trong quá trình triển khai thực hiện, khi có các vấn đề phát sinh cần thiết, Ban sẽ điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình giám sát cho phù hợp với tình hình thực tế./.