VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN


23-01-2018

Tổ chức bộ máy Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

 

* LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG:

+ Chánh Văn phòng: Ông Đoàn Xuân Hiếu;

+ Phó Chánh Văn phòng: Ông Lê Đức Viên;

+ Phó Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Ngọc Bình;                       

 

* PHÒNG TỔNG HỢP:

+Trưởng phòng: Ông Lê Văn Phước

+ Phó Trưởng phòng: Bà Phan Thị Tuyết Nhung

+ Chuyên viên:  Bà Nguyễn Thị Bé Minh

+ Chuyên viên: Bà Trần Mỹ Quyên

+ Chuyên viên: Bà Trương Thị Vân

+ Chuyên viên: Ông Lương Xuân Bá

+ Chuyên viên: Bà Nguyễn Thị Thảo

+ Chuyên viên: Bà Phạm Trần Minh Tuyến

+ Chuyên viên: Bà Lê Thị Thu Hà

+ Chuyên viên: Ông Hoàng Văn Phước 

  

* PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC - QUẢN TRỊ:

+Trưởng phòng: Ông Lê Thanh Sơn

+ Phó Trưởng phòng: Ông Lâm Hớn  

+ Kế toán: Phạm Thị Thu Hiền

+ Văn thư: Phan Thị Hồng Hải

+ Chuyên viên: Ông Nguyễn Kim Thuận

+ Chuyên viên: Bà Đinh Thị Kim Liên

+ Chuyên viên: Ông Nguyễn Đình Tuấn

+ Chuyên viên: Ông Nguyễn Đức Dũng

+ Phục vụ: Lê Thị Thanh Bình

+ Phục vụ: Nguyễn Thị Bích Lượm

+ Phục vụ: Phan Thị Tuyết Nga

+ Phục vụ: Ngô Thị Hằng

+ Bảo vệ: Ông Trần Minh Hùng

+ Lái xe: Ông Nguyễn Thế Phương

+ Lái xe: Ông Đặng Công Huy

+ Lái xe: Ông Trương Công Đức

+ Lái xe: Ông Lê Kim Thắng.

  

* PHÒNG DÂN NGUYỆN

+ Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thế Tuân

+ Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thanh Dũng

+ Chuyên viên: Bà Hồ Thị Minh Hiếu

+ Chuyên viên: Ông Lưu Công Sỹ

+ Chuyên viên: Ông Nguyễn Hoàng Nam

+ Chuyên viên: Ông Lê Lãnh