XÂY DỰNG TỔ CHỨC BỘ MÁY TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ

219

HUỲNH BÁ CỬ
30-01-2018

Thời gian qua, UBND thành phố, các sở, ban, ngành đã có nhiều nỗ lực thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp nhằm đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc như: thực hiện rà soát, xây dựng đề án thành lập, tổ chức lại và giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL); sắp xếp lại, thu gọn đầu mối các Ban giải tỏa đền bù, các Ban quản lý dự án, Trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp, dạy nghề… bước đầu đem lại những kết quả tích cực, nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, hiệu quả hoạt động được nâng lên.

     Tuy vậy, qua hoạt động giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND thành phố về lĩnh vực này, nhận thấy vẫn còn những bất cập, hạn chế nhất định: số đơn vị SNCL trên địa bàn thành phố tăng nhiều (Năm 1997 có 285 đơn vị SNCL, đến năm 2017 có 409 đơn vị SNCL); số lượng viên chức hưởng lương từ ngân sách còn cao (Theo báo cáo quyết toán tài chính ngân sách năm 2016, chi tiền lương cho bộ máy hành chính, sự nghiệp khoảng 2.500 tỷ, chiếm 41% chi thường xuyên, trong đó khối sự nghiệp chiếm 80%); đặc biệt là hệ thống tổ chức các đơn vị SNCL còn cồng kềnh, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; tổ chức bên trong các đơn vị sự nghiệp vẫn tăng lên; một số lĩnh vực còn lấn sân nhau hoặc giao quá nhiều cơ quan cùng tham gia quản lý nên khó xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm chưa được đẩy mạnh; cơ chế quản lý đơn vị sự nghiệp chậm được đổi mới, thích ứng, chưa chủ động đề xuất tự chủ, còn tâm lý trông chờ, lệ thuộc vào nguồn ngân sách cấp.

     Việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là tất yếu khách quan, đảm bảo thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, phù hợp với thực tiễn và mong đợi của cử tri, nhân dân thành phố. Tất nhiên, việc triển khai thực hiện phải được nghiên cứu, cân nhắc thận trọng, không thể nóng vội, có lộ trình thời gian cụ thể để thực hiện. Vì vậy, trong thời gian đến, theo chúng tôi cần quan tâm thực hiện các nội dung công việc sau:

     1. Cần xác định việc thực hiện sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị SNCL, tinh giản biên chế là nhiệm vụ chính trị quan trọng hằng năm của mỗi sở, ban, ngành, đơn vị, theo đúng tinh thần Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

     2. Hạn chế tối đa việc thành lập mới các đơn vị SNCL. Thực hiện Đề án vị trí việc làm gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CCVC, người làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị SNCL.

     3. Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị SNCL theo nguyên tắc một đơn vị SNCL có thể cung ứng nhiều loại hình dịch vụ công, giảm đầu mối, khắc phục chồng chéo, trùng lặp về chức năng nhiệm vụ.

     4. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Rà soát chuyển những nhiệm vụ mà các đơn vị SNCL không cần thiết phải thực hiện để giao cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đảm nhận; mạnh dạn chuyển các đơn vị SNCL khi có đủ điều kiện thành công ty cổ phần; có cơ chế, chính sách khuyến khích thành lập các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.

     5. Đẩy mạnh việc phân cấp, giao quyền tự chủ hoàn toàn cả về chi đầu tư, chi thường xuyên cho các đơn vị SNCL, gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên, chặt chẽ.

     6. Nghiên cứu phương thức tuyển chọn để bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị SNCL nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị SNCL; khuyến khích tuyển chọn thông qua hình thức thi tuyển theo chủ trương của Thành ủy và quy định của UBND thành phố.

HUỲNH BÁ CỬ

CÁC TIN KHÁC