XÃ HỘI HÓA VÀ NHỮNG BẤT CẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

851

Cao Thị Huyền Trân
03-04-2018

Năm 2016 UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2016 về việc Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố và các Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2016 về việc bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016 - 2018, Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2016 về việc bổ sung nội dung của Quyết định 11/2016/QĐ-UBND, trong đó, chính sách chủ yếu của thành phố để kêu gọi xã hội hóa là miễn, giảm tiền thuê đất.

 Ảnh: Sưu tầm

     Theo đó, các dự án thuộc địa bàn quận sẽ được giảm tiền thuê đất từ 30% đến 50% trong thời hạn từ 10 đến 15 năm tùy theo khu vực; các dự án thuộc địa bàn huyện và dự án xây dựng cơ sở bảo trợ xã hội, bảo tàng, thư viện, cơ sở đào tạo và tập huấn vận động viên thể thao, trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ phục vụ cho con công nhân tại các khu công nghiệp sẽ được miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian thuê. Thành phố đưa ra 18 dự án để kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2016-2018, trong đó có 10 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo, 02 dự án thuộc lĩnh vực y tế, 02 dự án thể thao, 02 dự án văn hóa, 02 dự án môi trường.

     Qua hai năm thực hiện, đến nay, trong 18 dự án kêu gọi xã hội hóa, đã có 05 dự án lựa chọn được nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, 01 dự án được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư và giao đất, 05 dự án đang triển khai các thủ tục quy hoạch xây dựng, giải phóng mặt bằng, 05 dự án đang tạm dừng do thay đổi mục đích sử dụng, điều chỉnh quy hoạch hoặc đầu tư theo hình thức khác, 02 dự án chưa triển khai.

     Việc ban hành chính sách khuyến khích xã hội hóa là một chủ trương đúng đắn, kịp thời nhằm huy động các nguồn lực xã hội đầu tư vào các lĩnh vực thành phố đang cần để xây dựng và phát triển thành phố theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình triển khai chính sách đã phát sinh những bất cập dẫn đến kết quả chưa đạt như mục tiêu đề ra. Đó là việc lựa chọn vị trí, hình thức đầu tư ban đầu chưa phù hợp nên một số dự án phải điều chỉnh quy hoạch, thay đổi hình thức đầu tư, chẳng hạn như dự án Trường mầm non tại phường Mỹ An phải dừng kêu gọi đầu tư để bổ sung vào tổ hợp công trình phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế, dự án Nhà hát lớn thành phố, dự án nâng cấp hệ thống trạm xử lý nước thải tại khu công nghiệp Hòa Khánh, dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại bãi rác Khánh Sơn chuyển sang kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP. Chính sách xã hội hóa của thành phố với ưu đãi cho nhà đầu tư là miễn, giảm tiền thuê đất, tuy nhiên đến nay 05 dự án đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đều không được miễn, giảm tiền thuê đất. Sở dĩ như vậy là do vướng quy định tại Nghị định số 135/2016/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước có hiệu lực từ ngày 15/11/2016, trong đó tại khoản 5, điều 3 của Nghị định quy định: “Không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê”. Ngoài ra, so với nhu cầu thực tế thì danh mục xã hội hóa trong giai đoạn 2016-2018 vẫn còn ít, chỉ mới kêu gọi đầu tư được 06/18 dự án, nhiều lĩnh vực cần tiếp tục kêu gọi đầu tư nhằm đa dạng hóa các loại hình phục vụ nhu cầu của người dân như giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao nhưng chưa được bổ sung dự án. Các thủ tục kêu gọi đầu tư thực hiện chậm, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng chưa kịp thời cũng là một trong những bất cập làm ảnh hưởng đến hiệu quả của việc thực hiện chính sách xã hội hóa.

     Để chính sách xã hội hóa đạt được mục tiêu đề ra là huy động nguồn lực xã hội nhằm giảm gánh nặng từ ngân sách, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu của người dân, thành phố cần sửa đổi Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2016 cho phù hợp với các quy định hiện hành để nhà đầu tư được thụ hưởng chính sách về miễn, giảm tiền thuê đất của thành phố. Cần nghiên cứu, thay đổi hình thức kêu gọi đầu tư  theo hướng bỏ hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, chỉ thực hiện đấu thầu dự án trong trường hợp dự án có từ 02 nhà đầu tư trở lên tham gia theo quy định tại Nghị định 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường. Ngoài ra cần sớm rà soát, đưa ra khỏi Danh mục kêu gọi xã hội hóa những dự án đã điều chỉnh quy hoạch, thay đổi mục đích sử dụng hoặc kêu gọi đầu tư theo hình thức khác để tránh nhầm lẫn cho nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan; đồng thời bổ sung các dự án để kêu gọi đầu tư trong thời gian tới, nhất là những dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao.

CÁC TIN KHÁC