Trao quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Hòa Vang

429


30-11--0001

font-family:">&#160;</span><a href="/LinkClick.aspx?fileticket=QFW9nsiz8uE%3d&amp;tabid=67"><span new="" times="" style="font-size:10.0pt;

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" />

CÁC TIN KHÁC