TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 23-10-2018

957

Ban biên tập
23-10-2018

     Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn và Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 ngày 02/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND thành phố có Công văn số 665/HĐND-VP ngày 22/10/2018 gửi Thường trực HĐND thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Ủy viên UBND thành phố đề nghị gửi báo cáo và kê khai tài sản, thu nhập phục vụ lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND thành phố.

     Theo đó, báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm tính từ thời điểm được HĐND thành phố bầu theo quy định tại Điều 5 của Nghị quyết số 85/2014/QH13; ngoài ra cần bổ sung nội dung tự đánh giá, kiểm điểm về việc có hay không những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “Tự diễn biến” “Tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; tự đánh giá, kiểm điểm về việc thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế ở cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

CÁC TIN KHÁC