TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 01-11-2018

965

Ban biên tập
02-11-2018

Liên quan đến việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về ngân sách địa phương 2017

     Thực hiện Chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực HĐND thành phố, trên cơ sở Thông báo kết quả kiểm toán số 426/TB-KTNN ngày 04/9/2018 của Kiểm toán Nhà nước về ngân sách địa phương năm 2017 của thành phố Đà Nẵng, Thường trực HĐND thành phố đã có Công văn số 677/HĐND-VP ngày 31/10/2018 gửi UBND thành phố. Theo đó, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung công việc, cụ thể như sau:

     1. Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về ngân sách địa phương năm 2017 tại Thông báo số 426/TB-KTNN, báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực HĐND thành phố trước ngày 31/12/2018 để thực hiện giám sát theo quy định.

     2. Chỉ đạo tiếp thu các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước để lập Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017; dự toán ngân sách thành phố năm 2019; kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; điều chỉnh kế hoạch xây dựng cơ bản trung hạn 2016-2020 trình HĐND thành phố thông qua tại Kỳ họp cuối năm 2018 đảm bảo đúng quy định.

     3. Đề xuất hướng xử lý, khắc phục các nội dung kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, báo cáo về Thường trực HĐND thành phố trước ngày 12/11/2018 để tổng hợp trình HĐND thành phố tại Kỳ họp cuối năm 2018 xem xét, quyết định.

CÁC TIN KHÁC