TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 08-11-2018

971

Ban biên tập
09-11-2018

Liên quan đến việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu và Về việc họp rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, tài chính của 03 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố

     1. Liên quan đến việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu:

     Trên cơ sở Công văn số 345/UBTVQH14-CTĐB ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND thành phố đã ban hành Kế hoạch 664/KH-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2018 về việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu gửi HĐND, UBND các quận, huyện, phường, xã. Theo đó, đề nghị “Thường trực HĐND các quận, huyện khẩn trương tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm của HĐND 02 cấp (cấp huyện và cấp xã) ngay sau khi hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm, kịp thời báo cáo kết quả gửi về Thường trực HĐND thành phố”. Đồng thời, ngày 08 tháng 11 năm 2018, Thường trực HĐND thành phố đã có công văn số 240/VP-TH đề nghị Thường trực HĐND các quận, huyện báo cáo kết quả thực hiện lấy phiếu tín nhiệm tại các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố (trước ngày 05/01/2019) đối với một số nội dung cụ thể như: công tác chuẩn bị; kết quả lấy phiếu tín nhiệm; số người được Hội đồng nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm; kết quả bỏ phiếu tín nhiệm; đánh giá chung và các đề xuất, kiến nghị, gửi về Thường trực HĐND thành phố để tổng hợp báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

     2. Về việc họp rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, tài chính của 03 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố:

     Căn cứ Thông báo số 448-TB/TU ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy Đà Nẵng về ý kiến kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND thành phố, chiều ngày 08 tháng 11 năm 2018, Thường trực HĐND thành phố tổ chức họp với lãnh đạo 03 Văn phòng và Sở Tài chính để rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, tài chính của 03 Văn phòng.

CÁC TIN KHÁC