TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NGÀY 03-10-2018

944

Ban biên tập
03-10-2018

     1. Liên quan việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1:500 Dự án Bana Hill Resort & Residences và Dự án Quần thể du lịch sinh thái Bà Nà - Suối Mơ theo Công văn số 7321/UBND-SXD ngày 21/9/2018 của UBND thành phố, ngày 02/10/2018, Thường trực HĐND thành phố đã có Công văn số 650/HĐND-ĐT  cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo tại Công văn trên của UBND thành phố.

     Đề nghị UBND thành phố thực hiện việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khi dự án đảm bảo đầy đủ các cơ sở pháp lý, ngoài ra chỉ đạo các Sở, ban ngành có liên quan tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của Dự án, cụ thể: Giám sát chặt chẽ hoạt động xây dựng đảm bảo tuân thủ quy hoạch và giấy phép xây dựng được cấp, đảm bảo môi trường; có kế hoạch và biện pháp bảo vệ cảnh quan tự nhiên, kiểm soát những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học Rừng đặc dụng Bà Nà - Suối Mơ; Tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động của Khu du lịch đảm bảo an toàn, đáp ứng điều kiện tốt nhất cho du khách góp phần gìn giữ thương hiệu du lịch của thành phố; Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Nhà nước và xã hội trong công tác quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước; đồng thời làm rõ việc khai thác sử dụng tuyến đường bộ đầu tư từ nguồn ngân sách trong phạm vi dự án Khu du lịch, báo cáo Thường trực HĐND thành phố trước ngày 15/10/2018.

     2. Liên quan đến việc xử lý các công trình xây dựng sai phép tại Dự án Khu dân cư, khách sạn căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ đường 2/9, ngày 02/10/2018, Thường trực HĐND thành phố có Công văn số 651/HĐND-ĐT đề nghị chỉ đạo xử lý nghiêm các công trình xây dựng sai phép tại Dự án trên, yêu cầu khắc phục theo đúng giấy phép xây dựng đã được cấp, không điều chỉnh bổ sung giấy phép đã cấp. Thực hiện việc quản lý xây dựng đảm bảo tuân thủ theo đúng Quyết định của UBND thành phố về phê duyệt thiết kế đô thị và Quy định  quản lý kiến trúc xây dựng tại Dự án này.

     Đối với vấn đề chung liên quan quản lý hoạt động xây dựng, đề nghị: Rà soát công tác phối hợp giữa sở, ngành và địa phương đảm bảo chặt chẽ trong công tác cấp phép và quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn; Sớm ban hành quyết định hủy bỏ Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND thành phố về ban hành quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cấp phép xây dựng của các cơ quan chức năng cũng như đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư; Nâng cao chất lượng thiết kế đô thị, chú trọng nghiên cứu sâu về thẩm mỹ kiến trúc (bố cục, đường nét, chất liệu, màu sắc, trang trí không gian…), lồng ghép các giải pháp về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường…; Tăng cường ứng dụng CNTT, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin liên quan công tác quy hoạch, kiến trúc, quản lý, cấp phép xây dựng, phù hợp với mục tiêu xây dựng thành phố thông minh.

CÁC TIN KHÁC