TIẾP TỤC CÁC CHÍNH SÁCH KỊP THỜI HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN

1255

Nguyễn Thị Thảo
22-08-2021

     Trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách cấp độ cao để phòng, chống dịch COVID-19, trên cơ sở đề nghị của UBND thành phố, Thường trực HĐND thành phố đã tiếp tục thống nhất các chính sách hỗ trợ người dân trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

     Ngày 21/8/2021, Thường trực HĐND thành phố đã ban hành Công văn số 54/HĐND-VHXH thống nhất với nội dung UBND thành phố đề nghị tại Tờ trình số 123/TTr-UBND ngày  21/8/2021 của UBND thành phố về việc hỗ trợ người dân trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách cấp độ cao để phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ cho 142.064 hộ khó khăn với định mức là 500.000 đồng/hộ, tổng kinh phí là 71,032 tỷ đồng, gồm: Hỗ trợ suất hàng hóa thiết yếu cho 50.000 hộ, trị giá 500.00 đồng/suất; cấp kinh phí cho UBND các quận, huyện chủ động hỗ trợ bằng hàng hóa thiết yếu hoặc bằng tiền mặt cho 92.064 hộ, với mức hỗ trợ trị giá 500.000 đồng/hộ. Đồng thời hỗ trợ cho người dân toàn thành phố bằng hàng hóa thiết yếu (rau, củ, quả) với tổng khối lượng dự kiến là 1.000 tấn, trị giá 20 tỷ đồng.

     Ngoài ra, ngày 22/8/2021, Thường trực HĐND thành phố cũng đã ban hành Công văn số 55/HĐND-VHXH thống nhất chính sách hỗ trợ một lần cho lực lượng Ban điều hành khu dân cư, khu chung cư, tổ, thôn thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố với mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/người theo đề nghị của UBND thành phố theo đề nghị của UBND thành phố tại Công văn số 5422/UBND-STC ngày 22/8/2021, trừ đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước (không bao gồm người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, tổ dân phố, thôn). Trường hợp thành viên Ban điều hành được huy động để thực hiện các nhiệm vụ khác đã được quy định chế độ phụ cấp đặc thù tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08-02-2021 và Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08-6-2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 39/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND thành phố và được hưởng nhiều mức phụ cấp khác nhau thì chỉ được hưởng mức cao nhất.

     Bên cạnh việc đồng hành cùng với UBND thành phố trong công tác phòng, chống dịch, Thường trực HĐND thành phố cũng đã tổ chức kiểm tra, giám sát hằng ngày công tác phòng, chống dịch, qua đó kịp thời tham gia ý kiến tại các buổi họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố.

CÁC TIN KHÁC