Thực hiện tốt hơn vai trò tham mưu cho UBND thành phố trong công tác ban hành văn bản Quy phạm pháp luật

161

Lương Xuân Bá
30-01-2018

     Sáng ngày 07/11/2013, Ban Pháp chế HĐND thành phố làm việc với Sở Tư pháp thành phố về kết quả công tác tư pháp năm 2013; đồng chí Lương Nguyệt Thu, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì buổi làm việc.

     Theo báo cáo của Sở Tư pháp, công tác tư pháp năm 2013 đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực về công tác văn bản; hành chính tư pháp; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; bổ trợ tư pháp; đặc biệt đã hoàn thành tốt việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai sửa đổi năm 2003.

      Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyệt Thu, Trưởng Ban Pháp chế đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2013; đồng chí cũng đề nghị Sở Tư pháp thành phố thực hiện tốt hơn vai trò tham mưu cho UBND thành phố trong công tác ban hành văn bản QPPL của thành phố đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định; quan tâm theo dõi việc tiếp thu, chỉnh lý các văn bản QPPL đã được Sở Tư pháp có ý kiến góp ý, thẩm định; tăng cường công tác nắm tình hình hoạt động và kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn các sai phạm của các Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố; chú ý theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra của các đối tượng được thanh tra.

                                                                                                Tin: Lương Xuân Bá

CÁC TIN KHÁC