THÔNG CÁO BÁO CHÍ

890

Ban biên tập
09-07-2018

Phiên họp về công tác nhân sự của Kỳ họp thứ 7

Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

     Căn cứ quy định tại Điều 80, Điều 83 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quyết định triệu tập kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; thảo luận, cho ý kiến các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các ngành liên quan; tiến hành hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn và một số nội dung quan trọng khác.

     Kỳ họp sẽ được tiến hành vào các ngày 09, 10, 11 và 12 tháng 7 năm 2018 tại Hội trường HĐND thành phố, số 42 Bạch Đằng, Đà Nẵng. Phiên họp về công tác nhân sự theo thẩm quyền của HĐND thành phố được tiến hành trong một buổi, bắt đầu từ 14 giờ 00 ngày 09 tháng 7 năm 2018.

     Thành phần tham dự phiên họp gồm có: 

     - Thường trực Thành ủy; UBND thành phố; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức Thành ủy; lãnh đạo Sở Nội vụ và các vị đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (có mặt 48/48 đại biểu HĐND thành phố);

     - Chủ tọa kỳ họp: Ông Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố;

     - Thư ký kỳ họp:

     + Ông Lê Đức Viên, Phó Chánh Văn phòng HĐND thành phố;

     + Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Trưởng phòng Dân nguyện;

     + Bà Nguyễn Thị Thảo, Chuyên viên Phòng Tổng hợp.

     Qua một buổi làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và khách quan, Phiên họp về công tác nhân sự của kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Tại Phiên họp này, trên cơ sở xem xét các Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về việc giới thiệu nhân sự bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố; Tờ trình của Chủ tịch UBND thành phố về việc giới thiệu nhân sự bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố; các vị đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành bầu cử và thống nhất biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc bầu và miễn nhiệm các chức danh của HĐND và UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 với kết quả cụ thể như sau:

     -  Ông Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số đại biểu đồng ý là 47/48 đại biểu HĐND, đạt tỷ lệ 97,92% (so với tổng số đại biểu HĐND);

     - Ông Lê Minh Trung, Thành ủy viên, đại biểu HĐND thành phố, Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số đại biểu đồng ý là  48/48 đại biểu HĐND, đạt tỷ lệ 100% (so với tổng số đại biểu HĐND);

     - Ông Đặng Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy được bầu giữ chức vụ phó Chủ tịch UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số đại biểu HĐND đồng ý là  44/48 đại biểu, đạt tỷ lệ  91,67% (so với tổng số đại biểu HĐND).

     - Bà Phan Thị Thúy Linh, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố với số đại biểu HĐND đồng ý là 48/48 đại biểu, đạt tỷ lệ  100% (so với tổng số đại biểu HĐND);

     - Bà Nguyễn Thị Thanh Hưng, nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố đã được miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số đại biểu HĐND đồng ý là 48/48 đại biểu, đạt tỷ lệ  100% (so với tổng số đại biểu HĐND).

     Trên đây là Thông cáo Báo chí Phiên họp về công tác nhân sự của Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 09 tháng 7 năm 2018.

CÁC TIN KHÁC