Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

465


30-11--0001

<p>&#160;</p>

mso-border-top-alt:solid black .5pt;mso-border-left-alt:solid black .5pt;

CÁC TIN KHÁC