Thông báo về kỳ họp thứ 6 (bất thường) Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

486


30-11--0001

<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"

none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt;

CÁC TIN KHÁC