Thông báo về kỳ họp thứ 12 (bất thường) Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016

573


30-11--0001

<p>&#160;</p>

<td width="26" style="width:19.6pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:

CÁC TIN KHÁC