THÔNG BÁO THỊ TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2017 CỦA VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

631


30-01-2018

     Thực hiện Công văn số 2090/SNV-CCVC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố xác định nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017 như sau:

     - Tuyển dụng 02 biên chế công chức thuộc Phòng Tổng hợp để phục vụ Ban Kinh tế ngân sách và Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố. (Kèm theo Bảng mô tả vị trí việc làm tuyển dụng)

CÁC TIN KHÁC