Thông báo 57/TB-HĐND ngày 19/6/2014 về kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

569


30-11--0001

<p>&#160;</p>

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;

CÁC TIN KHÁC