THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH CỦA TRUNG ƯƠNG

871

Ban Biên tập website
01-06-2018

Trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2018, Chính phủ đã ban hành các văn bản: Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước; Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn 2016-2018;  Bộ Tài chính ban hành các văn bản: Quyết định số 554/QĐ-BTC ngày 20/4/2018 về việc đính chính Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán nămThông tư số 07/2018/TT-BTC ngày 24/01/2018 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”; Thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16/4/2018 hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

     Nhằm cung cấp thông tin phục vụ hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật liên quan, Ban Biên tập Website thông tin của HĐND thành phố xin thông báo đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan biết và truy cập vào địa chỉ website: WWW.chinhphu.vn (Mục văn bản quy phạm pháp luật) hoặc: WWW.mof.gov.vn (Mục văn bản pháp quy) để nghiên cứu và áp dụng, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

CÁC TIN KHÁC