THÔNG TIN VỀ VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ VÀ BỘ TÀI CHÍNH

861

Ban Biên tập
18-04-2018

Trong thời gian từ tháng 01 đến tháng 3 năm 2018, Chính phủ đã ban hành các Nghị định quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, hàng không, giao thông đường thủy nội địa, đường sắt quốc gia; Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 24/QĐ-BTC ngày 08/01/2018 về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2017. Nhằm cung cấp thông tin phục vụ hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật liên quan, Ban Biên tập Website thông tin của HĐND thành phố xin thông báo đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan biết và truy cập vào địa chỉ website: WWW.chinhphu.vn (Mục văn bản quy phạm pháp luật) hoặc: WWW.mof.gov.vn (Mục văn bản pháp quy) để nghiên cứu và áp dụng, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

CÁC TIN KHÁC