THÔNG TIN MỚI: VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC

825

Ban Biên tập website
09-02-2018

      Ngày 16/01/2018 Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 46/QĐ-BNV về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2017. Nhằm cung cấp thông tin phục vụ hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật liên quan, đề nghị các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân các quận, huyện, phường, xã truy cập tại website: http://www.moha.gov.vn (Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ - mục “hệ thống văn bản” – tra cứu theo “loại văn bản”) để nghiên cứu tham khảo, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
                                                                                                     Ban Biên tập website

CÁC TIN KHÁC