THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ KỲ HỌP THỨ 8 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG) CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

955

Ban Biên tập
21-10-2018

     Căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền điạ phương, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) để tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền; nghe báo cáo sơ kết hoạt động giữa nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố và bàn một số nội dung quan trọng khác.

     Kỳ họp được tiến hành trong một buổi, khai mạc vào lúc 14 giờ 00 ngày 19 tháng 10 năm 2018 tại Hội trường Hội đồng nhân dân thành phố, số 42 Bạch Đằng, Đà Nẵng.

Về thành phần tham dự kỳ họp gồm có: Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy; Các vị đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ; Các Ủy viên UBND thành phố và các vị đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

     Chủ tọa kỳ họp:

     - Ông Nguyễn Nho Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố;

     - Ông Lê Minh Trung, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

     Thư ký kỳ họp:

     - Ông Lê Đức Viên, Phó Chánh Văn phòng HĐND thành phố;

     - Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Trưởng phòng Dân nguyện, Văn phòng HĐND thành phố.

     - Bà Nguyễn Thị Thảo, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND thành phố.

     Qua một buổi làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và khách quan, Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tại kỳ họp này, trên cơ sở xem xét các Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Đô thị, Phó Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố; Tờ trình của Chủ tịch HĐND thành phố về giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung Trưởng ban Đô thị, Trưởng ban và Phó Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố; Tờ trình của Chủ tịch UBND thành phố về việc đề nghị miễn nhiệm và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung các Ủy viên UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; các vị đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm, bầu cử và thống nhất biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm, bầu cử bổ sung các chức danh của HĐND, UBND thành phố khóa IX và các nội dung quan trọng khác, cụ thể như sau:

     1. Về miễn nhiệm và bầu cử bổ sung các chức danh tại kỳ họp

     1.1. Miễn nhiệm các chức danh sau:

     - Ông Tô Văn Hùng, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố đã được miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số đại biểu đồng ý là 45/48 đại biểu HĐND, đạt tỷ lệ 93,75% (so với tổng số đại biểu HĐND);

     - Ông Lê Văn Quang, Phó Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố đã được miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số đại biểu đồng ý là 45/48 đại biểu HĐND, đạt tỷ lệ 93,75% (so với tổng số đại biểu HĐND);

     - Ông Lê Văn Tam, nguyên Giám đốc Công an thành phố đã được miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số đại biểu đồng ý là 45/48 đại biểu HĐND, đạt tỷ lệ 93,75%  % (so với tổng số đại biểu HĐND);

     - Ông Trần Văn Sơn, nguyên Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố đã được miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số đại biểu đồng ý là  45/48 đại biểu HĐND, đạt tỷ lệ 93,75%  (so với tổng số đại biểu HĐND);

     - Ông Lê Quang Nam, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã được miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số đại biểu đồng ý là  45/48 đại biểu HĐND, đạt tỷ lệ 93,75% (so với tổng số đại biểu HĐND).

     1.2. Bầu cử bổ sung các chức danh:

     - Ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch, đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được bầu giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố với số đại biểu HĐND đồng ý là 44/48 đại biểu, đạt tỷ lệ 91,66% (so với tổng số đại biểu HĐND);

     - Ông Nguyễn Thành Tiến, đại biểu HĐND thành phố khóa IX, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố đã được bầu giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố với số đại biểu HĐND đồng ý là 45/48 đại biểu, đạt tỷ lệ 93,75%  (so với tổng số đại biểu HĐND);

     - Bà Phan Thị Tuyết Nhung, đại biểu HĐND thành phố khóa IX, Phó Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng HĐND thành phố đã được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách  HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số đại biểu đồng ý là 45/48 đại biểu HĐND, đạt tỷ lệ   93,75% (so với tổng số đại biểu HĐND);

     - Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã được bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số đại biểu HĐND đồng ý là 45/48 đại biểu, đạt tỷ lệ 93,75% (so với tổng số đại biểu HĐND).

     - Ông Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã được bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số đại biểu HĐND đồng ý là 44/48 đại biểu, đạt tỷ lệ  91,66%  (so với tổng số đại biểu HĐND).

     - Ông Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố đã được bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số đại biểu HĐND đồng ý là  44/48 đại biểu, đạt tỷ lệ 91,66% (so với tổng số đại biểu HĐND).

     2. Báo cáo của Thường trực HĐND thành phố về đánh giá tình hình và kết quả hoạt động giữa nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND thành phố Đà Nẵng và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

     3. Thảo luận, xem xét cho ý kiến nội dung các Tờ trình của UBND thành phố và biểu quyết thông qua các Nghị quyết của HĐND thành phố về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2018; về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh nguồn vốn, khả năng cân đối vốn một số dự án công trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

      Trên đây là Thông cáo Báo chí về Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 ngày 19 tháng 10 năm 2018.

CÁC TIN KHÁC