Tập trung thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND thành phố và Thường trực HĐND quận, huyện

434


30-11--0001

<td width="40" style="width:29.75pt;border:solid windowtext 1.0pt;border-top:

UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" />

CÁC TIN KHÁC