Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 của Văn phòng

210

Trần Mỹ Quyên
30-01-2018

     Chiều ngày 09 tháng 8 năm 2013, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đã tiến hành họp đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và bàn các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 của Văn phòng.

     Qua báo cáo cho thấy, trong 6 tháng vừa qua, Văn phòng đã tập trung tham mưu và phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND; đã có nhiều cải tiến trong quá trình phục vụ các công việc thường xuyên như: Chuẩn bị nội dung các cuộc họp giao ban hàng tuần và hàng tháng; phục vụ các kỳ họp thứ 6, 7 của HĐND thành phố; tham mưu xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố; việc xác minh đơn xin thuê (chung cư); kiểm tra, tham mưu xử lý những thông tin qua đường dây điện thoại nóng của Thường trực HĐND thành phố… Bên cạnh những mặt đạt được còn một số hạn chế như việc chấp hành Quy chế làm việc tại cơ quan chưa nghiêm túc; chất lượng tham mưu có lúc chưa đạt yêu cầu của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND thành phố do các phòng chuyên môn còn thiếu nhân lực và khâu rà soát công việc, rà soát các văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND thành phố chưa thường xuyên, hiệu quả; công tác phục vụ, lễ tân có lúc chưa kịp thời, chu đáo; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn còn một số hạn chế nhất định.    

     Tại cuộc họp có 11 lượt phát biểu ý kiến; tập trung vào các vấn đề như: Công tác tổ chức của Văn phòng; công tác đào tạo, bồi dưỡng cho lãnh đạo, chuyên viên; về hiệu quả triển khai thực hiện phần mềm Đánh giá công chức; việc rà soát, thay thế những văn bản hết hiệu lực và xây dựng thống nhất mẫu văn bản trong cơ quan; về thực hiện chính sách, chế độ đối với công chức, người lao động cơ quan…

     Đồng chí Trần Văn Hấn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đã ghi nhận, tiếp thu và giải trình những vấn đề mà cán bộ, công chức, người lao động phản ánh, kiến nghị tại cuộc họp; đồng thời chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2013 như: Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức của Văn phòng và của từng phòng, từng bộ phận; thay đổi và chấn chỉnh việc thực hiện Quy chế làm việc tại cơ quan; nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu và phục vụ cho các hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND thành phố; phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết nội bộ và duy trì quan hệ phối hợp trong Văn phòng, phối hợp giữa Lãnh đạo Văn phòng - Ban Chấp hành Công đoàn - Ban Chấp hành Chi đoàn cơ quan, quan hệ với các Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND, Văn phòng UBMTTQVN thành phố và các sở, ngành, địa phương.

Trần Mỹ Quyên

CÁC TIN KHÁC