Tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau giữa HĐND tỉnh Bolykhamxay, Lào và HĐND thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

435


30-11--0001

<td width="516" valign="top" style="width:386.85pt;border-top:none;border-left:

<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"

CÁC TIN KHÁC