Tăng cường công tác giám sát hoạt động quản lý quảng cáo trên địa bàn thành phố

584


30-11--0001

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size:10.0pt;mso-font-width:

line-height:normal" class="MsoNormal"><span style="font-size:10.0pt;font-family:" times="" new="">Tờ trình số 10188/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2012 về việc điều chỉnh bổ

CÁC TIN KHÁC