Rà soát, chuẩn bị đầy đủ các phương án an ninh, an toàn cho ngày bầu cử

1196


17-05-2021

Ủy ban bầu cử thành phố vừa ban hành Thông báo số 113/TB-UBBC ngày 15-5-2021 về nội dung kết luận của Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố tại cuộc họp giao ban các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thanh phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Ủy ban bầu cử thành phố đề nghị các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Đà Nẵng và các Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, hướng dẫn UBND các phường, xã hoàn thành việc thay đổi các địa điểm bỏ phiếu để đảm bảo điều kiện phòng chống dịch trong bầu cử trước ngày 17-5-2021, đồng thời kịp thời thông báo đến từng cử tri được biết về sự thay đổi này. Các Ban bầu cử báo cáo cập nhật tình hình hoạt động, gửi báo cáo về cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thành phố chậm nhất 17 giờ 00 ngày 18-5-2021 để tổng hợp. Trong các ngày 21 và 22-5-2021, các Ban bầu cử tập trung rà soát, kiểm tra công việc của 526 tổ bầu cử và tất cả các địa điểm bỏ phiếu.
Các Ban bầu cử có nhiệm vụ nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử thành phố, chủ động, linh hoạt trong triển khai giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Ban bầu cử. Trưởng Ban bầu cử chịu trách nhiệm rà soát công việc, phân công thành Viên các Ban bầu cử các công việc cụ thể cần tập trung từ nay đến ngày bầu cử 23-5-2021, gửi về cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thành phố để theo dõi. Đồng thời, chỉ đạo các thành viên Ban bầu cử là lãnh đạo UBND quận, huyện, phường, xã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các Tổ bầu cử các công việc phải chuẩn bị trước ngày bầu cử theo tài liệu và tập huấn đã hướng dẫn chi tiết.
Trong đó, lưu ý triển khai công việc của các Tổ bầu cử, họp phân công nhiệm vụ công tác chi tiết, cụ thể của các thành viên Tổ bầu cử; phân công nhiệm vụ tại các địa bàn có người cách ly và khu vực bị cách ly; chuẩn bị phương án nhân sự thay thế cho các tổ bầu cử trong trường hợp có người bị nhiễm Covid-19 hoặc bị cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện rà soát, lập danh sách cử tri của từng khu vực bỏ phiếu trước ngày bầu cử hàng ngày, để có kế hoạch chi tiết tổ chức bầu cử theo hướng dẫn tại Công văn số 234/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ngày 13-4-2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Công văn số 214/VPHĐBCQG-TT ngày 8-5-2021 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban bầu cử thành phố; hoàn thành trước 7 giờ 00 ngày 22-5-2021.
Mặt khác, chuẩn bị các kế hoạch, phương án, lịch trình tiến độ bầu cử và phân chia thời gian bỏ phiếu theo hướng dẫn của Ủy ban bầu cử tại Công văn số 99/UBBC ngày 11-5-2021; nhất là tại các địa bàn có số lượng lớn cử tri bị cách ly y tế. Việc bố trí lực lượng trong tình huống sử dụng hòm phiếu phụ cần linh hoạt để vừa tập trung công tác bầu cử tại điểm bỏ phiếu chính, vừa bảo đảm tại địa điểm sử dụng hòm phiếu phụ; chú ý bố trí lực lượng tham gia hợp lý để không tạo ra sự phân tán lực lượng phục vụ bầu cử, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ Tổ bầu cử theo thời gian bỏ phiếu đã được quy định.
Xây dựng phương án huy động, phân công nhiệm vụ để các lực lượng tại địa phương như công an, quân sự, y tế, Đoàn thanh niên… tham gia phối hợp hỗ trợ các Tổ bầu cử trong công tác hướng dẫn, bảo đảm an ninh, trật tự, giao thông và y tế tại các phòng bỏ phiếu trong ngày bầu cử; phương án dự phòng nhân sự Tổ bầu cử trong trường hợp phải kiện toàn do bị cách ly y tế. UBND các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện triển khai từ sớm, từ xa xử lý các tình huống xảy ra để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong ngày bầu cừ, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện vật chất kỹ thuật phục vụ bầu cử; đặc biệt lưu ý, hòm phiếu chính và các hòm phiếu phụ, dấu “đã bỏ phiếu”, phiếu bầu chính thức và dự phòng, trang thiết bị y tế cần phải bảo đảm phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tề phòng, chống dịch Covid-19;
Các Ban bầu cử phải cử người kiểm tra việc UBND phường, xã bàn giao đủ số lượng, đúng loại phiếu bầu theo đơn vị bầu cử và số lượng phiếu bầu dự phòng cho các Tổ bầu cử; việc đóng dấu của Tổ bầu cử lên phiếu bầu, tập trung giám sát 100% các Tổ bầu cử. Đồng thời, chuẩn bị công tác trang trí địa điểm phòng bỏ phiếu, cả bên ngoài và bên trong theo Thông tư số 01/2001/TT-BNV ngày 11-1-2021 của Bộ Nội vụ; chuẩn bị vật dụng phục vụ bầu cử tại phòng bỏ phiếu chính và tại các địa điểm bỏ phiếu tại nhà, điểm cách ly y tế.
Các Ban bầu cử chỉ đạo các thành viên Ban bầu cử là lãnh đạo UBND quận, huyện, phường, xã tập trung tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, thông báo cho Nhân dân và cử tri trên địa bàn, tại các tổ dân phố/thôn biết về ngày bầu cử, nơi bỏ phỉếu, thời gian bỏ phiếu và phân chia các đợt bầu cử, tìm hiểu trước ứng cử viên để bầu đúng, bầu đủ, thực hiện các phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong ngày bầu cử theo Công văn số 99/UBBC ngày 11-5-2021 của Ủy ban bầu cử thành phố; chia sẻ video clip hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch Covid-19 trong bầu cử cho tất cả các thành viên nghiên cứu, nắm bắt.
Trong trường hợp phát sinh tình huống vướng mắc, căn cứ tình hình thực tế đối với từng cơ sở cách ly tập trung, UBND các quận, huyện, phường, xã trao đổi thống nhất với cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thành phố về việc tổ chức bỏ phiếu đối với từng trường hợp cơ sở cách ly tập trung.
Trong ngày bầu cử, thành viên Ban bầu cử là lãnh đạo quận, huyện, phường, xã tham gia chỉ đạo công tác bầu cử tại địa bàn của mình. Lãnh đạo Ban bầu cử kiểm tra tình hình trên địa bàn đơn vị bầu cử. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo trong ngày 23-5-2021, đặc biệt là diễn biến của cuộc bầu cử; không khí ngày bầu cử, dư luận trong Nhân dân về cuộc bầu cử và những người ứng cử; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và y tế ở địa phương; những tình huống phát sinh cần xin ý kiến đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cừ thành phố.
Các Ban bầu cử hướng dẫn nhắc nhở các Tổ bầu cử thực hiện đúng quy định về thời gian bỏ phiếu; không mở thùng phiếu và kiểm phiếu trước 19 giờ tối ngày bầu cử. Thực hiện đầy đủ các bước quy trình kiểm phiếu, tổng hợp kết quả kiểm phiếu chính xác, đúng biểu mẫu quy định - báo cáo, chuyển hồ sơ, tài liệu bầu cử về UBND phường, xã, Ban bầu cử và Ủy ban bầu cử thành phố đúng hướng dẫn. Đồng thời, tăng cường nắm thông tin về tư tưởng của Nhân dân và thông tin dư luận về cuộc bầu cử, về người ứng cử để kịp thời phản ánh tình hình về cơ quan có thẩm quyền.
Trong các ngày 21 và 22-5-2021, các Ban bầu cử tập trung kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử của các Tổ bầu cử, kiểm tra các địa điểm bỏ phiếu; trong đó tập trung các nội dung: việc bố trí địa điểm bỏ phiếu đảm bảo phòng, chống dịch; việc bố trí khu cách ly tạm thời tại các địa điểm bỏ phiếu hoặc khu vực lân cận; công tác trang trí tại địa điểm bỏ phiếu; niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử; việc phân công nhệm vụ của thành viên Tổ bầu cử; việc chuẩn bị vật dụng phục vụ bầu cử, chuẩn bị hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ, con dấu “đã bỏ phiếu”, phiếu bầu chính thức và dự phòng; công tác chuẩn bị khai mạc bầu cử; việc đóng dấu của Tổ bầu cử lên phiếu bầu; chuẩn bị phương án bố trí các lực lượng hỗ trợ bầu cử; phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; việc phân chia thời gian bỏ phiếu của cử tri tại khu vực bỏ phiếu; công tác triển khai chuẩn bị bầu cử tại các khu vực cách lý, các cơ sở cách ly tập trung; phương án nhân sự dự phòng trong trường hợp thành viên Tổ bầu cử bị cách ly y tế; chế độ thông tin, báo cáo của Tổ bầu cử đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; các vấn đề khác có liên quan theo tình bình thực tế của đơn vị bầu cử.
Các quận, huyện, phường, xã có trách nhiệm chủ động in, sao, cung cấp các tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về bầu cử, danh sách, tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của người ứng cử gửi đến các cử tri đang bị cách ly tại các cơ sở.
Từ nay cho đến ngày 23-5, các sở, ngành, quận huyện, xã phường đẩy mạnh cổ động trực quan, tăng cường xe lưu động với cường độ nhiều hơn để tạo sự lan tỏa không khí ngày bầu cử; đồng thời rà soát, thay thế, tháo dỡ các băng rôn, pano cũ, nội dung không liên quan đến bầu cử để tập trung ưu tiên cho tuyên truyền cuộc bầu cử thành công. Ngoài ra, phổ biến rộng rãi các thông tin tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên thông qua thông tin từ tổng đài 1022.
Ủy ban bầu cử thành phố đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp UBND thành phố chỉ đạo, hướng dẫn việc treo cờ trong ngày bầu cử. Đề nghị Sở Nội vụ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, chạy thử Phần mềm tổng hợp tiến độ và kết quả bầu cử; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương sử dụng phần mềm. Sở Thông tin và truyền thông sớm ban hành hướng dẫn sử dụng, kiểm tra khai báo y tế điện tử tại điểm bầu cử để các địa phương, tổ bầu cử và cử tri triển khai thực hiện.
Trong ngày bầu cử, trung tâm chỉ huy công tác bầu cử ở thành phố đặt tại trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố, số 32 đường Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; ở quận, huyện đặt tại Trung tâm hành chính các quận, huyện.
THÁI BÌNH

CÁC TIN KHÁC