Quán triệt, học tập và triển khai thực hiện trong toàn cơ quan về 04 nội dung lớn

264

Trần Mỹ Quyên
30-01-2018

     Vào chiều ngày 20/3/2015, đồng chí Ngô Xuân Thắng - Thành ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND thành phố, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đã chủ trì Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 (khóa XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”.


     Trong đó, đối với nội dung thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”, đồng chí Trần Văn Hấn, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Chi đoàn, Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch của Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng và các Trưởng phòng chủ động khai thác những thông tin, văn bản có liên quan trên trang Website thông tin của Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố để chủ động tổ chức triển khai, thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Chánh Văn phòng. 
     Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ quan Ngô Xuân Thắng hoan nghênh tinh thần nghiêm túc theo dõi, học tập của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; yêu cầu mỗi đảng viên đăng ký thực hiện và viết bài thu hoạch về việc học tập nội dung Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI theo thời hạn hoàn thành là chậm nhất cuối tháng 3 năm 2015.
                                                                                                                                                       Trần Mỹ Quyên

CÁC TIN KHÁC