Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thánh phố, khóa VII, nhiệm kỳ 2011-2016

514


30-11--0001

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" />

<w:Zoom>0</w:Zoom>

CÁC TIN KHÁC