Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 7 – Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

477


30-11--0001

<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"

<td width="16%" valign="top" style="width:16.6%;border-top:none;border-left:

CÁC TIN KHÁC