NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI THÀNH PHỐ TRONG THỜI GIAN ĐẾN

833

Ban Biên tập website
08-03-2018

Ngày 01/3/2018 Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 1409/UBND-SKHĐT về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2017 và các ý kiến chỉ đạo của Trung ương. UBND thành phố giao các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện những nhiệm vụ được giao.

     Theo đó, UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành liên quan với 6 nhóm nội dung lớn, 22 nhiệm vụ cụ thể (phụ lục đính kèm) bao trùm tạo bộ đời sống kinh tế- xã hội thành phố; trong đó, đáng chú ý là: Nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng quy hoạch khu kinh tế ven biển Đà Nẵng; Xây dựng đề án chính quyền đô thị Cảng Đà Nẵng; Xây dựng đề án Thành phố thông minh…

     Tin rằng, với sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy; sự giám sát chặt chẽ của HĐND thành phố và đoàn thể các cấp; sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố; sự vào cuộc mạnh mẽ của các ngành, các cấp, các nhiệm vụ trên sẽ sớm đạt được kết quả mong đợi, mang lại diện mạo mới cho thành phố Đà Nẵng, xứng đáng là thành phố an bình, thành phố đáng sống.


CÁC TIN KHÁC