MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 4 HĐND THÀNH PHỐ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

590


30-01-2018

     Sau ba ngày (5-7/7/2017)  làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND TP, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND TP, các đại biểu HĐND thành phố đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện tình hình KTXH – ANQP 6 tháng đầu năm, phân tích nguyên nhân của những hạn chế, bất cập từ đó tìm ra những giải pháp khắc phục và phương hướng phát triển cho 6 tháng cuối năm 2017. Đồng thời, cùng với các thành viên của UBND TP trao đổi thẳng thắn, truy vấn trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Thông báo kết luận của HĐND, Thường trực HĐND thành phố.

     Theo chương trình làm việc, tại phiên họp nội bộ của HĐND thành phố, kỳ họp đã xem xét, quyết định về công tác nhân sự theo thẩm quyền, cụ thể 49/49 đại biểu đã thống nhất cao biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố đối với đồng chí Nguyễn Thành Tiến và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố đối với đồng chí Đặng Việt Dũng, đảm bảo theo đúng quy trình, thủ tục, quy định của pháp luật.

     Tuy nhiên, sau khi kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 kết thúc, một số báo điện tử và trang thông tin điện tử cá nhân đã đăng tải các thông tin bịa đặt, thiếu chính xác, xuyên tạc, xúc phạm đến uy tín, danh dự của các đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, Văn phòng HĐND thành phố xin cung cấp một số thông tin cụ thể để các cơ quan chức năng thông tin rộng rãi đến cử tri và nhân dân thành phố được biết, đồng thời đề nghị các cơ quan năng có biện pháp kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các qui định hiện hành:

     1. Về chương trình Kỳ họp thứ tư HĐND:

     Thường trực Hội đồng nhân dân đã dự kiến chương trình kỳ họp Thứ 4 Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân quyết định theo quy định của Điều 79 - Luật Tổ chức chính quyền địa phương (47/48 đại biểu có mặt tán thành đạt 95,91%). Chương trình Kỳ họp đã được đăng tải công khai trên trang Website của HĐND thành phố Đà Nẵng và Hệ thống ứng dụng điều hành Kỳ họp (mục Tài liệu họp), trong đó nêu rõ từ 11h00 đến 11h30 ngày 7/7/2017 sẽ tiến hành công tác nhân sự tại Kỳ họp.

     Tuy nhiên, do phần chất vấn và trả lời chất vấn (8h00 - 10h00) và phần phát biểu ý kiến của đồng chí Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND thành phố tiếp thu ý kiến của các đại biểu HĐND và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm (10h15-11h45) kéo dài ngoài thời gian dự kiến theo chương trình (10h00-11h00) nên nội dung về công tác nhân sự tiếp tục từ 11h45 đến 12h00 để đảm bảo các nội dung tiếp theo trong buổi chiều.

Do nội dung công việc của Kỳ họp còn nhiều, việc tiếp tục điều hành phần công tác nhân sự theo đúng Kế hoạch chương trình đã được HĐND thông qua là hợp lý và đúng qui định. Vì vậy, việc một số cá nhân thông qua trang thông tin điện tử cá nhân cho rằng “thời điểm diễn ra biểu quyết nhân sự ngoài giờ của phiên làm việc” là hoàn toàn sai sự thật, cố ý gây hiểu nhầm việc HĐND quyết định các công việc không đúng theo nội dung, chương trình và kế hoạch đã được HĐND biểu quyết thông qua.

     2. Về trình tự, thủ tục thực hiện miễn nhiệm người giữ chức vụ do HĐND bầu:

     Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố đối với đồng chí Nguyễn Thành Tiến và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố đối với đồng chí Đặng Việt Dũng tại Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa IX đảm bảo theo đúng quy trình, thủ tục, quy định của pháp luật (Điều 84, Điều 91 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Điều 4, Điều 13 Nghị định số 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân)

     Trong đó, theo qui định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín do Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định. Chủ tọa Kỳ họp đã xin ý kiến biểu quyết của các đại biểu HĐND thành phố về hình thức biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố đối với đồng chí Nguyễn Thành Tiến và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố đối với đồng chí Đặng Việt Dũng. Kết quả 49/49 đại biểu thống nhất biểu quyết miễn nhiệm bằng hình thức biểu quyết công khai bằng hình thức giơ tay. Đây cũng là hình thức biểu quyết được các đại biểu thống nhất trong các lần miễn nhiệm người giữ chức vụ do HĐND bầu trong các Kỳ họp trước đây (gần đây nhất là miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND TP đối với đồng chí Nguyễn Bá Sơn hiện là Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng).

     Trình tự, thủ tục thực hiện miễn nhiệm người giữ chức vụ do HĐND bầu tại Kỳ họp thứ 4 hoàn toàn dân chủ, công khai, minh bạch. Vì vậy, các thông tin cho rằng việc giơ tay biểu quyết nhưng không đưa ra lấy ý kiến đại biểu là hoàn toàn bịa đặt, không có căn cứ. Việc nêu ý kiến “quá đáng xấu hổ với các đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng đã chấp nhận một cuộc biểu quyết miễn nhiệm với nhiều tình tiết bất thường, thiếu minh bạch” là xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của đại biểu HĐND thành phố, cố ý gây ảnh hưởng tiêu cực và tạo dư luận không tốt trong cử tri và nhân dân thành phố.

     3. Về thành phần dự và thông tin, báo chí đối với việc miễn nhiệm:

     Theo qui định tại Khoản 4 Điều 78 Luật Tổ chức chính quyền địa phương: “Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thì Hội đồng nhân dân quyết định họp kín” . Vì vậy, trong các Kỳ họp HĐND trước đây, phần công tác nhân sự (bầu bổ sung, miễn nhiệm) đều không truyền hình trực tiếp và chỉ có đại biểu HĐND tham dự. Như vậy, việc không mời các cơ quan báo đài tham dự là hoàn toàn đúng theo qui định.

     Sau khi bế mạc Kỳ họp thứ 4, Văn phòng HĐND đã đăng tải công khai diễn biến và kết quả của Kỳ họp trên Trang thông tin điện tử của HĐND thành phố Đà Nẵng (www.dbnd.danang.gov.vn)

     Như vậy, cách viết và đưa tin của một số cá nhân như “đóng cửa biểu quyết”, “chỉ có họ với nhau trong hội trường”, “chuyện nội bộ hành xử kiểu gì thì hành xử”… là hoàn toàn thiếu khách quan, không có căn cứ, cần đính chính làm rõ để không tạo dư luận xấu.

     Điều 26 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng qui định “Người sử dụng dịch vụ mạng xã hội phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập”. Vì vậy, Văn phòng HĐND thành phố đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp thông tin rộng rãi đến cử tri và nhân dân thành phố được biết về diễn biến và kết quả của Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố, đồng thời có biện pháp xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định Nghị định 72 theo đúng tinh thần thượng tôn pháp luật./.

CÁC TIN KHÁC