LÀM TỐT CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ

261

Vũ Hưng
30-01-2018

     Thực hiện chức năng theo quy định tại Luật tổ chức Quốc hội, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội; Nghị quyết 228 NQ/UBTVQH10 ngày 15 tháng 11 năm 1999 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; từ ngày 01/01/2015 đến ngày 28/01/2015, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã tiếp 21 lượt công dân đến phản ảnh, kiến nghị, xin cứu xét một số vấn đề cụ thể; trong đó nội dung chủ yếu là liên quan đến chính sách giải tỏa, đền bù và bố trí tái định cư.

   Đoàn đã tiếp nhận 36 đơn, thư và đã xử lý 30 đơn, thư của công dân; số còn lại đang trong quá trình nghiên cứu, thu thập tài liệu để xử lý. Đoàn cũng đã nhận được 21 văn bản của các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thông báo kết quả giải quyết đối với các đơn thư Đoàn đã chuyển đến đề nghị giải quyết theo thẩm quyền trong các tháng trước của năm 2014 và của tháng 01 năm 2015.
     Đặc biệt nổi lên trong tháng 01 năm 2015 là Đoàn ĐBQH thành phố đã rà soát, tổng hợp tình hình công tác dân nguyện của Đoàn năm 2014. Qua đó, phát hiện 04 đơn thư của công dân có dấu hiệu vi phạm và đang tập trung nghiên cứu sâu, đồng thời liên hệ với các cơ quan chức năng để nắm thêm thông tin, thu thập tài liệu liên quan để tiến hành giám sát trong thời gian đến.
                                                                                                                                                          Vũ Hưng
 

CÁC TIN KHÁC