KỲ HỌP THỨ 6 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HÒA VANG

889

Thi Thị Hoàng Vân (Hòa Vang)
02-07-2018

Trong các ngày 27 và 28/6/2018, HĐND huyện Hòa Vang đã tiến hành Kỳ họp thứ Sáu khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

     Kỳ họp xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2018 về “Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh thu hút đầu tư” trên địa bàn; kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; thông báo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo thẩm tra của các Ban  HĐND huyện cùng một số nội dung quan trọng khác...

     Có 08 ý kiến thảo luận và 11 ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện. Các ý kiến tham gia thảo luận, chất vấn đều đồng tình cao với các nội dung, tài liệu được trình tại kỳ họp; đồng thời đề cập, trao đổi về các vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực như: Kinh tế, nông nghiệp, nông thôn mới; Đầu tư xây dựng cơ bản; Giải tỏa đền bù; Lao động, việc làm; Giáo dục, đào tạo; Tài nguyên- môi trường; Nội chính; Cải cách hành chính... Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, các đại biểu HĐND huyện đã thảo luận, xem xét, biểu quyết thông qua 06 Nghị quyết gồm: Về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019; Về quyết toán ngân sách thu, chi ngân sách huyện năm 2017; Về phê chuẩn bổ sung dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018; Về phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2018; Về danh mục các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đến năm 2020; Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 

     Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí  Trần Văn Trường - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh vai trò và đề nghị tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát trong thời gian tới của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND huyện nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện đã đề ra; nhất là việc triển khai có hiệu quả các vấn đề được Nghị quyết HĐND huyện xác định để đảm bảo các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

CÁC TIN KHÁC