Họp Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Sơn Trà trước kỳ họp thứ 10 HĐND thành phố, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

518


30-11--0001

<p>&#160;</p>

DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"

CÁC TIN KHÁC